استفاده بهینه از فضا در کابینت

به تصاویر زیر توجه کنید:

استفاده بهینه از فضا در کابینت

استفاده بهینه از فضا در کابینت

تصاویر فوق یک نمونه عالی ازاستفاده بهینه از فضا در کابینت میباشد و همانطوریکه ملاحظه میکنید چگونگی بهترین استفاده از فضای محدود به خوبی ملاحظه میگردد.