اندازه هاى استاندارد متناسب با اندام انسان

براى اینکه بتوانیم چیدمان انواع کابینت را در پلان فضاهاى مختلف ساختمان انجام دهىم، ابتدا بایدبا اندازه هاى استاندارد آشنا شویم و سپس براساس آنها، نسبت به طراحى موقعىت پلان کابىنت در فضا، اقدام نماییم. لازم به توضیح است که اندازه و ابعاد اصلى مبلمان و همىن طور کابینت، با توجه به ٔ اندام بدن انسان و ابعاد وسایلی که در داخل کابىنت قرار اندازه میگیرد، محاسبه مىگردد؛ بنابراین لازم است که به ابعاد مختلف بدن انسان، با توجه به رفتارى که با کابینت دارد پرداخته شود. ۱ کابینت از روى ابعاد انسان ۱ـ ۵   ـ اندازۀ استاندارد با توجه به شکل:

۱ــ قد متوسط افراد (A )در ایران، ۱۷۰ سانتىمتر است.

۲ــ ارتفاع دسترسى به قسمتهایی که به طور اایستاده با بلند کردن دست میتوان به آن رسید ۱۸۰ تا ۲۰۰ سانتی متر است.

۳ــ ارتفاع کابینت براى کار کردن در حال ایستاده به صورت افقى بین ۸۵ تا ۹۰ سانتیمتر است.

شکل-1