تعریف طراحی داخلی و اصول آن

طراحی داخلی (interior design)به عنوان  یک هنر  یک حرفه و یک صنعت شناخته میشود.طراحی داخلی بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمانها به منظور انجام فعالیتهی روز مره یعنی زندگی و کار است.از آنجاییکه بسیاری از فعالیتهای روزمره ما در فضاهای داخلی صورت میگیرد پس نوع چینش وسایل اطراف و نیز شکل ظاهری ساختمان تاثیر زیادی در روحیات و رفتار ما نسبت به دیگران دارد.آنچه که به یک بنا روح میبخشد فضای داخی آن است. پس عملکرد طراحی داخلی و هدف آن بهبود وضعیت روانی و فیزیکی محل زندگی است.فضای معماری بدون طراحی داخلی اصولا معنی ندارد و فاقد کارایی است.تصور اینکه موضوع طراحی داخلی متعلق به قشر مرفه جامعه است تصور غلطی است. اگر قناعت اصل اساسی زندگی هر فرد باشد بدون درنظر گرفتن محل سکونت هرکجا که ساکن باشید با یک طراحی خوب در خانه بیشترین لذت را از زندگی خود ببرید.در آپارتمانهای کوچگ امروزی طراحی داخلی یک اصل جدا ناپذیر از این منازل است.هنر طراحی داخلی در فضاهای کوچک بیشتر نمود پیدا میکند.

اصول طراحی داخلی

اصول طراحی داخلی بر دو اصل پایه گذاری شده است: اول کاربرد فضا و دوم  احساس و تاثیزی که ان فضا بر استفاده کننده میتواند داشته باشد.درطراحی داخلی طیف گوناگونی از مولفه ها موثرند از قبیل نور رنگ سقف کف دیوار عناصر تزیینی و مبلمان.آشنایی و احاطه بر روانشناسی رنگ  و همینطور متریال مختلف  بکار رفته در معماری به طراح داخلی در بهتر ارائه دادن کار نهایی کمک میکند.